30 november 2023

Elk kind een stevige basis

Preventie en normaliseren. Deze twee begrippen vormen de basis van het jeugdzorg- en onderwijsbeleid van gemeente Apeldoorn. Wethouder Henk van den Berge heeft met het nieuwe Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs de vinger op de zere plek gelegd volgens de SGP.

Door vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden, kan namelijk voorkomen worden dat kinderen later in complexere jeugdzorg belanden. Preventief handelen is dus heel zinvol. Ook signaleren we dat er in de jeugdzorg en het onderwijs soms te snel geproblematiseerd en gemedicaliseerd wordt. Vaak wordt daarbij gewerkt met een op de individu gerichte aanpak. Door te normaliseren komt er ook aandacht voor de gezinssituatie en de maatschappelijke context. Dat levert veel op. In dit artikel lichten we drie acties uit, waar de gemeente mee aan de slag gaat.

Relatietherapie

Een stabiele thuissituatie is voor ieder kind een must. Een goede relatie met de ouders, met daarbij sociale steun vanuit de omgeving, werkt als een soort buffer op risicofactoren. De SGP is dan ook blij met het investeren in relaties, door onder meer gratis relatietherapie aan te bieden aan stellen met minderjarige kinderen. Vorig jaar hebben we hier in een motie aandacht voor gevraagd; we zien er nu de uitwerking van. Dat stemt tot dankbaarheid.

Peuterspeelzaal

Het gezin is de eerste plek waar kinderen opgroeien. Een peuterspeelzaal is vanwege het extra taalaanbod en het spelen in groepsverband een verrijking. Op deze manier krijgen kinderen een betere basis bij hun start op de basisschool. Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie dat álle peuters naar een peuterspeelzaal kunnen gaan. De SGP merkt dat de financiële drempel vaak een reden is om een kind niet aan te melden bij een peuterspeelzaal. Daarom komt er een tegemoetkoming kinderopvang voor gezinnen met een inkomen tot maximaal 130 procent boven de bijstandsnorm. De SGP pleit ervoor dat deze regeling ook gaat gelden voor eenverdienersgezinnen. Die vallen nu buiten landelijke regelingen omdat ze niet voldoen aan de eis dat beide ouders werken.

Schoolmaatschappelijk werk

In de preventieve context is door het inzetten van een schoolmaatschappelijk werker op scholen veel winst te behalen. Er kan in school- of gezinsverband al veel bereikt worden zonder op te schalen. Door de onafhankelijke positie van een schoolmaatschappelijk werker kan deze ook een kritische blik en positieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorgstructuur op scholen. De afgelopen jaren was het aantal uren schoolmaatschappelijk werk per school heel laag. Daar gaat nu dus verandering in komen. Een goed keuze, want het is bewezen effectief en hard nodig wat de SGP betreft!

Henk van de Weerd