6 maart 2023

Betrouwbaar en koersvast

Het liefhebben van God boven alles en de naaste als onszelf. Dat is de rode lijn in het SGP-verkiezingsprogramma voor de komende Statenverkiezingen. Dat vormt ook het uitgangspunt voor alle beleidsterreinen. Of het nu gaat om stikstof of openbaar vervoer.

Voor veel burgers staat de provincie behoorlijk ver van hen af. Ze hebben doorgaans nauwelijks zicht op de taken en bevoegdheden van de Provinciale Staten. Maar als je naar de speerpunten uit het SGP-verkiezingsprogramma kijkt, blijkt al snel dat in het provinciehuis wel degelijk zaken besloten worden die ons allemaal aangaan.

„De provincie is een onmisbare schakel tussen nationale en gemeentelijke overheden”, stelt het verkiezingsprogramma al direct vast. „Zo gaan provincies over veel ruimtelijke ordening en (milieu)regelgeving buiten de bebouwde kom, provinciale (water)wegen, flora en fauna (natuur)beleid, toezicht op bedrijven met gevaarlijke stoffen.” En dat is slechts een greep uit de beleidsterreinen waar de Staten iets over te vertellen hebben.

Eigen plannen

De vraag is hoe de SGP daar specifiek mee omgaat. De partij staat voor alle inwoners van de provincie, is het uitgangspunt. Niet alleen door van hogerhand allerlei voorschriften en regels op te leggen, maar vooral ook door met belanghebbenden in gesprek te gaan. En ruimte te bieden voor eigen plannen en initiatieven.

Daarbij hanteert de SGP een aantal speerpunten. Vanuit de Bijbelse opdracht tot het bouwen en bewaren van de schepping, vraagt de partij aandacht voor een „vitaal buitengebied”. Dat vraagt om een verantwoord natuurbeheer. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Concreet: het is belangrijk dat er voldoende natuur is. Maar als het nodig is, moet ook tegen schade aan flora en fauna worden opgetreden. Zo pleit de SGP bijvoorbeeld voor voldoende voor nachtelijke jacht op vossen, om weide- en akkervogels te beschermen. Ook de jacht op ganzen moet waar nodig worden uitgebreid om schade aan gewassen te voorkomen.

Stikstofbeleid

Een apart hoofdstuk vormt in dit verband het stikstofbeleid, dat de laatste jaren ook landelijk hoog op de politieke agenda staat. De SGP vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen in de reductie van stikstof. Dus niet alleen boeren, maar ook de industrie, de energiesector en bedrijven die met vervoer en mobiliteit te maken hebben.

Speciale aandacht heeft de SGP voor de boeren. Niet alles zal meer op één plek kunnen en soms zullen bedrijven vrijwillig moeten worden opgekocht. Toch moet er alles aan worden gedaan om de agrarische sector ruimte te bieden zich te ontwikkelen en te verbreden. „Onze agrarische sector is één van de grootste exporteurs ter wereld. Die positie moeten we zien te behouden.”

Zondagsrust

Bij een vitaal buitengebied, hoort ook het beheer van recreatievoorzieningen. De SGP wil dat doen vanuit Bijbels normen en waarden. Belangrijk uitgangspunt is dat ontspanning niet ten koste mag gaan van de zondagsrust en -heiliging. Verder wil de partij vervuiling en ondermijning in recreatiegebieden krachtig tegengaan.

Dat laatste past ook in een volgend speerpunt: een gezonde economie. De SGP streeft ernaar dat Gelderland een circulaire provincie wordt: tegengaan van uitputting van grondstoffen en stimuleren van duurzaamheid. Dat alles wel binnen realistische mogelijkheden. Afval dumpen moet streng worden beboet.

Speciale aandacht vraagt de SGP voor de leveringszekerheid van drinkwater. Daarom pleit de partij ervoor dat waterschappen hun zelfstandige positie behouden en niet met de provincie fuseren.

Mobiliteit is ook een aangelegen punt voor de SGP. Verkeersveiligheid en aandacht voor preventie staan bij de partij hoog in het vaandel.

Gods dienares

Dat alles staat of valt met betrouwbaar besturen. Vanuit de gedachte dat de overheid Gods dienares is, wil de SGP zich constructief opstellen in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd vraagt dat ook om het bewaken van een aantal belangrijke uitgangspunten, zoals: een sober en verantwoord financieel beleid, geen nieuwe bestuurlijk structuren, maar een provincie met heldere kerntaken. Uitgevoerd door bestuurders die staan voor hun zaak, integer en betrouwbaar zijn en handelen vanuit het besef dat ze een ambt bekleden.

Richard Donk