11 november 2022

Behandeling begroting 2023

We kijken met dankbaarheid en tevredenheid terug naar de behandeling van de meerjarenbegroting op 10 november.

De SGP diende twee moties in: ten eerste een motie samen met de VVD die het college ertoe opriep om onderzoek te doen of er structurele lastenverlichting kan worden toegepast de komende jaren door de OZB (Onroerendezaakbelasting) te verlagen. Als tweede deden we een voorstel om onderzoek te doen naar preventie rond (vecht)scheidingen. Onze vraag aan het gemeentebestuur is om te kijken waar nu al meer hulpverlening geboden kan worden, voornamelijk ter bescherming van kinderen. Beide moties werden aangenomen.

Verder dienden we een amendement in voor meer geld rondom de bestrijding van mensenhandel. Na een heldere toezegging van de burgermeester hebben we dit voorstel terug genomen. Bij het integrale veiligheidsplan zullen we nagaan of de toezegging om hier extra aan dacht aan te besteden opgenomen is in de plannen. Verder dienden we samen met de VVD een amendement in voor een extra belastingteruggave in 2023 van 100 euro in plaats van de al geplande 75 euro. Onze naam hebben we verbonden aan de moties en amendementen die onze instemming hadden zoals een voorstel voor voor vergroening van bedrijventerreinen, vergroting van de verkeersveiligheid rondom de N310 in Uddel en onderzoek naar een parkeeroplossing voor de Apenheul. Daarnaast nog een motie rondom de meetbaarheid van investeringen in het sociale domein. Een amendement waarvan we mede-indiener waren ging over de vrijstelling van geld voor het toegankelijk maken van archieven.
Natuurlijk voerde wethouder Henk Van de Berge als wethouder Financiën het woord met een toelichting op de begroting en waar nodig in de beantwoording van vragen uit de Raad. Aan het einde van de avond werd de begroting aangenomen met 35 stemmen voor en 3 tegen. De gewenste samenwerking tussen oppositie en coalitie was duidelijk zichtbaar. Dit alles is een prachtig resultaat, waar we heel dankbaar voor zijn.

Kijk hieronder terug hoe onze fractie in actie kwam: