23 november 2023

Magere jaren voor Apeldoorn op komst

Het college heeft de begroting voor 2024-2027 aan de raad gepresenteerd. De gemeentelijke heffingen gaan met 3,5 procent omhoog, maar de hondenbelasting wordt gehalveerd. En er komt 4 miljoen extra voor jeugdzorg.

Meerjarenprogrammabegroting -MPB- heet het financiële plaatje voor de komende vier jaar officieel. De belangrijkste contouren waren al in de voorjaarsnota geschetst. In november moet er formeel een klap op de begroting van zo’n 750 miljoen euro worden gegeven.

Op donderdag 9 oktober was eerst de raad nog aan zet. In een debat bespraken coalitie en oppositie de financiële plannen voor de komende vier jaar. De bespreking verliep goed. Er moest over tientallen moties en amendementen worden gestemd.

Jeugdzorg

Wat gaat de gewone Apeldoorner van de MPB merken? SGP-wethouder financiën Henk van den Berge licht er een paar uit. „Er wordt 4 miljoen extra voor jeugdzorg uitgetrokken; daarmee stijgt het totale bedrag tot ruim 60 miljoen. De ozb en andere heffingen zullen stijgen, als gevolg van inflatiecorrectie. Er wordt zo’n 20 miljoen in een warmtenetwerk voor Kerschoten geïnvesteerd. En de hondenbelasting wordt gehalveerd.”

„Het streven is dat de inwoners niet extra worden geraakt door de plannen van de gemeente”, vervolgt Henk. „Dat is ook steeds het uitgangspunt van de SGP: lastenverzwaring voor de burger beperken.”

Ons verhaal

Voor de SGP was het voortraject richting het opstellen van de begroting anders, omdat de partij nu deel van de coalitie uitmaakt, zegt fractievoorzitter Jan Kloosterman. „Nadrukkelijker dan eerst kunnen we nu kijken waar we invloed kunnen uitoefenen. Voorheen konden we via moties of amendementen proberen op onderdelen aanpassingen voor elkaar te krijgen. Nu zijn meerdere kernpunten van ons programma in de begroting vertaald. Dat maakt dat we met meer overtuiging kunnen zeggen: Dit is ook ons verhaal.”

Volgens de regels waaraan de gemeentelijke begroting moet voldoen, moet die voor de eerstkomende twee jaar sluitend zijn. De jaren daarna mag er een tekort in de boeken staan. Het gaat in Apeldoorn in 2026 om een tekort van 17 miljoen. „Dat brengt onzekerheid met zich mee”, legt Jan uit. „We weten niet hoeveel geld het Rijk straks voor de gemeenten zal uittrekken. En het is ongewis wat de komst van een nieuw kabinet betekent.”

Dat zorgt ervoor dat gemeenten daar nu al rekening mee moeten houden, zegt Henk. „Vlak voor de val van het kabinet zei de regering dat het Rijk heus wel oog voor de positie van gemeenten heeft. Dat waren natuurlijk vage uitdrukkingen, maar zo was het. We zullen daarom de komende jaren rekening moeten houden met bezuinigingen.”

De komende maanden gaat het college samen met de raad scenario’s voor eventuele bezuinigingen uitwerken, aldus Henk. „We hebben een solide financiële positie, dus we kunnen wel wat hebben. Maar we moeten ons voorbereiden op een financieel onzekere toekomst.”

Brede steun

Het debat over de begroting verloopt in een goede sfeer. Maar er zijn wel verschillende interessante discussies over sommige moties en amendementen.

Met het aannemen van de MPB haalt de SGP belangrijke punten binnen. Als voorbeeld noemt Henk het stimuleren van huizenbouw. Dat is erg belangrijk gezien het grote tekort aan woningen. Een dak boven je hoofd is een belangrijke basisvoorwaarde.”

Ook de groene kant van de SGP wordt verzilvert. Jan: ,,Geld voor verduurzaming van gebouwen vinden wij ook belangrijk en dat komt er. Het verminderen van het energiegebruik zorgt voor lagere kosten en minder vervuiling. Dat is een belangrijk onderdeel van het rentmeesterschap waar de SGP voor staat.”

Tegen middernacht wordt de begroting met 33 stemmen voor en vijf tegen aangenomen. Deze brede steun stemt Henk en Jan dankbaar en geeft vertrouwen voor de bezuinigingsdiscussie de komende tijd.