11 januari 2022

Passende huisvesting scholen nodig

Passende huisvesting scholen nodig

In Apeldoorn zitten circa 26.500 leerlingen op één van de scholen van het primair of voortgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen is passende onderwijshuisvesting van groot belang.

De gemeente heeft met alle schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs gesproken over noodzakelijke investeringen in huisvesting voor de komende acht tot twaalf jaar. Alle initiatieven die daarbij naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan 2021-2032 dat weer onderdeel is van de nieuwe kadernota Onderwijshuisvesting 2021-2024.

Ventilatie

Er zijn grofweg drie doelen die de gemeente met de nieuwe kadernota wil bereiken. De nieuwe investeringen moeten in de eerste plaats een bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst. Onderwijskundige vernieuwingen leiden tot investeringen in bestaande gebouwen om deze aan te passen voor het onderwijs van de toekomst. Daarnaast hebben nieuwe investeringen tot doel de basiskwaliteit van de bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Onderzoek van een groot aantal schoolgebouwen laat zien dat deze basiskwaliteit niet op orde is. In de derde plaats levert de kadernota een bijdrage aan het verbeteren van de ventilatiekwaliteit van bestaande schoolgebouwen en worden een groot aantal schoolgebouwen verduurzaamd. De SGP kan zich vinden in deze drie doelstellingen. Gezien de onzekerheid met betrekking tot de toekomst is multifunctionaliteit en flexibiliteit van gebouwen belangrijk. Een belangrijk speerpunt voor de SGP is verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat.

Rehobothschool

Een mooi voorbeeld hierbij is de Rehobothschool in Uddel. Met het schoolbestuur is gesproken over het ontbreken van mechanische ventilatie in het schoolgebouw. Daarnaast is ook gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit binnen het schoolgebouw. De routing en indeling van het huidige gebouw is matig. Het schoolbestuur heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de benoemde knelpunten integraal aan te pakken. Voor de verbetering van schoolgebouwen wordt de komende periode een bedrag van 4,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dat is een goed begin, maar het zal niet toereikend zijn. De SGP wil meer financiële mogelijkheden zodat een groter aantal schoolgebouwen sneller kan worden gerevitaliseerd. Dat is in het belang van de leerlingen.

Henk van de Weerd